Policealna Szkoła TWP

baner0

 

Organem prowadzącym Policealną Szkołę TWP w Białymstoku jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (więcej informacji znajdziesz na http://www.twp.bialystok.pl)

Szkoła została zarejestrowana w ewidencji szkół niepublicznych Kuratorium Oświaty w Białymstoku pod poz. 72 i posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 

JAKI JEST KOSZT NAUKI?

U nas NAUKA JEST BEZPŁATNA!
Nie pobieramy opłat wpisowego, czesnego, za legitymacje, indeksy, zaświadczenia.

 

Będąc słuchaczem naszej Szkoły otrzymasz dodatkowo:

 • do 30% zniżki na kursach języków obcych,
 • 10 % zniżki na kursach zawodowych

prowadzonych przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Białymstoku.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ SŁUCHACZEM SZKOŁY?

Słuchaczem może zostać osoba dorosła, która ukończyła szkołę dającą wykształcenie średnie (liceum, technikum).

 

CZY WYMAGANE JEST ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI?

W naszej szkole matura nie jest wymagana. Słuchaczem może zostać również osoba, która nie posiada świadectwa dojrzałości.

 

W JAKICH ZAWODACH PROWADZONE JEST KSZTAŁCENIE?

Kształcimy słuchaczy w 4 zawodach:

TECHNIK ADMINISTRACJI
symbol cyfrowy zawodu 334306
Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych.

TECHNIK ARCHIWISTA
symbol cyfrowy zawodu 441403
Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w archiwach państwowych i zakładowych.

TECHNIK BHP
symbol cyfrowy zawodu 325509
Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących działy bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą także prowadzić szkolenia z zakresu bhp w ramach posiadanych kwalifikacji.

FLORYSTA
symbol cyfrowy zawodu 343203
Absolwenci tego kierunku mogą podjąć zatrudnienie w kwiaciarniach, firmach florystycznych, firmach specjalizujących się w dekoracji wnętrz, organizujących imprezy targowe i wystawiennicze, hotelach.

 

JAK DŁUGO TRWA NAUKA?

technik administracji – 2 lata
technik archiwista – 2 lata
technik bhp – 1,5 roku
florysta – 1 rok

 

JAK CZĘSTO ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

Zajęcia prowadzone są systemem zaocznym, odbywają się tylko w soboty i niedziele co 2 tygodnie.

 

PROGRAM NAUCZANIA

Poszczególne zawody podzielono na kwalifikacje – liczba kwalifikacji jest zależna od złożoności zawodu.

 

TECHNIK ADMINISTRACJI

 • podstawy przedsiębiorczości

przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji
 • język obcy w administracji
 • podstawy administracji i prac biurowych

przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
 • przygotowanie i prowadzenie postępowania administracyjnego
 • sporządzanie analiz i sprawozdań

Kwalifikacje:

K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji – egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową odbywa się pod koniec IV semestru

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (140 godz.)

 

TECHNIK ARCHIWISTA

 • podstawy przedsiębiorczości

przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy prowadzenia archiwum
 • organizowanie archiwum
 • dokumentacja aktowa, techniczna i geodezyjna
 • dokumentacja audiowizualna
 • język obcy zawodowy

przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • prowadzenie archiwum
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
 • postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej
 • opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej
 • opracowywanie dokumentacji audiowizualnej
 • gromadzenie dokumentacji na informatycznych nośnikach danych

Kwalifikacje:

K1 – Organizacja i prowadzenie archiwum – egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową odbywa się pod koniec III semestru

K2 – Opracowywanie materiałów archiwalnych – egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową odbywa się pod koniec IV semestru

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (140 godz.)

 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Przedmioty:

 • podstawy przedsiębiorczości

przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • podstawy prawa pracy
 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • ergonomia w procesie pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • język obcy w bezpieczeństwie i higienie pracy

przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • ocena ryzyka zawodowego
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Kwalifikacje:
K1 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową odbywa się pod koniec III semestru.

Praktyka zawodowa:
w semestrze II i w semestrze III po 2 tygodnie

 

FLORYSTA

Przedmioty:

 • podstawy przedsiębiorczości

przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • materiałoznawstwo roślinne
 • materiałoznawstwo nieroślinne
 • kulturowe podstawy florystyki
 • środki wyrazu twórczego
 • kompozycje florystyczne
 • przedsiębiorstwo florystyczne
 • język angielski we florystyce

przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • wykonywanie kompozycji florystycznych

Kwalifikacje:
K1 – Wykonywanie kompozycji florystycznych
Egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową odbywa się pod koniec II semestru.

Praktyka zawodowa:
w semestrze II – 4 tygodnie

 

JAKIE DOKUMENTY SĄ WYDAWANE PO UKOŃCZENIU NAUKI?

Kończąc naukę słuchacze otrzymują świadectwa ukończenia szkoły policealnej.

Dodatkowo potwierdzenie uzyskania każdej kwalifikacji odbywa się w formie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin w zakresie danej kwalifikacji otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymuje osoba, która ma średnie wykształcenie oraz posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie.

 

KIEDY JEST PROWADZONA REKRUTACJA DO SZKOŁY?

Rekrutację prowadzimy w okresie:

 • maj, czerwiec, lipiec, sierpień – na semestr jesienno-zimowy (rozpoczęcie zajęć we wrześniu).

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ UBIEGAJĄC SIĘ O PRZYJĘCIE?

Aby zostać słuchaczem należy dostarczyć do szkoły:

 • podanie i kwestionariusz osobowy (gotowe druki do pobrania znajdują się na dole strony, można je również otrzymać w sekretariacie szkoły)
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • zaświadczenie lekarskie (w sekretariacie szkoły wydawane jest skierowanie na badania).

 

ZGŁOSZENIA ONLINE

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.
Jeśli chcesz zarezerwować sobie miejsce prześlij wypełnione formularze (podanie i kwestionariusz osobowy) na nasz adres e-mail: nauka@twp.bialystok.pl
Pozostałe wymagane dokumenty możesz dostarczyć w późniejszym terminie.

 

OPINIE O SZKOLE

Jeżeli potrzebujesz potwierdzenia, że wybór naszej szkoły jest dobrą decyzją zajrzyj do zakładki „Opinie”. Znajdziesz tam wypowiedzi słuchaczy Policealnej Szkoły TWP na temat poziomu nauczania, wykładowców i atmosfery panującej w szkole.


Pliki do pobrania

Policealna Szkoła TWP - podanie

Policealna Szkoła TWP - kwestionariusz